1011 Bp., Iskola u. 34.

H-P: 8.00-20.00

Sz: 9.00 - 17.00

V: 10.00-14.00